YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme analysoineet YK:n yleismaailmallisia kestävyystavoitteita arvioidaksemme, mihin niistä voimme vaikuttaa eniten. PostNordin näkemyksen mukaan keskeisimmät tavoitteet ovat seuraavat:

sustainability-16.png

Tavoite 5: sukupuolten tasa-arvo

Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Ihmisten eroavaisuudet edistävät työpaikan houkuttelevuutta ja dynaamisuutta sekä parantavat kykyämme vastata asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin ja auttavat maksimoimaan niistä aiheutuvat hyödyt. PostNord on merkittävä pohjoismainen työnantaja, joten se kiinnittää toiminnassaan erityistä huomiota sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen.

Tavoite 7: edullista ja puhdasta energiaa

Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.

PostNordin ympäristötyö kohdistuu energiankulutuksen vähentämiseen kuljetuksissa ja toimitiloissa. Kulutettu energia pyritään saamaan mahdollisimman suurissa määrin uusiutuvista energialähteistä.

Tavoite 8: ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Vakaa liiketoiminnan etiikka, yhteiskuntavastuu ja aktiivinen ympäristötyö ovat keskeisiä näkökohtia PostNordin toiminnassa.

PostNordin toimintaperiaatteissa määritellään konsernin työntekijöiden toimintatapoja koskevat vaatimukset niillä alueilla, jotka ovat kestävien liiketoimintakäytäntöjen kannalta keskeisimpiä PostNordin liiketoiminnan luonne huomioon ottaen. Keskitymme aktiivisesti monimuotoisuuteen ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Yli 99 prosenttia työvoimastamme kuuluu työehtosopimusten piiriin. Asetamme vaatimuksia ja valvomme toimitusketjuamme muun muassa terveyttä ja turvallisuutta, ympäristöä, työlainsäädäntöä, ihmisoikeuksia sekä korruption torjuntaa koskevissa asioissa.

PostNordin ilmiantomenettely mahdollistaa raportoinnin yhtiön sisäisistä vakavista vaaratilanteista ja epäasianmukaisista toimista, mukaan lukien talousrikokset, vakavanlaatuinen syrjintä ja häirintä, vakavat ympäristösäännösten rikkomukset ja ympäristön saastuttaminen.

Tavoite 11: kestävät kaupungit ja yhteisöt

Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Turvallinen ja polttoainetehokas ajotapa on keskeisessä roolissa PostNordin pyrkimyksissä saavuttaa sekä kansalliset että omat tavoitteensa, jotka koskevat onnettomuuksien ja ympäristövaikutuksen vähentämistä sekä terveyden edistämistä.

Reitit optimoidaan ja ajoneuvojen kapasiteetin käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana PostNordin kuljetusjärjestelmässä. Lisäksi PostNord pyrkii kohti integroitua tuotantomallia, jossa kirjeiden ja pakettien jakelu koordinoidaan, jotta kuljetuskapasiteetti voitaisiin hyödyntää optimaalisesti.

PostNordilla on käytössään laaja sähköajoneuvokanta, ja sähköajoneuvoja käytetään useimmiten kuljetusten loppuvaiheessa asiakkaan tavoittamiseksi. Tämä vähentää ympäristövaikutusta, melua sekä PostNordin tuottamia ihmisten terveydelle haitallisten aineiden, kuten typpioksidien ja hiukkasten, päästöjä.

Tavoite 13: ilmastotekoja

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Yhtenä Pohjoismaiden suurimmista logistiikkatoimijoista konsernin merkittävin ympäristövaikutus koostuu omien ja hankittujen kuljetuspalvelujen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä.

PostNordin ympäristötyö keskittyy energiankulutuksen vähentämiseen kuljetuksissa ja toimitiloissa. Kulutettu energia pyritään saamaan mahdollisimman suurissa määrin uusiutuvista energialähteistä.

Keskeisimmät ympäristövaikutuksen vähentämisen osa-alueet ovat seuraavat: korkeampi kapasiteetin käyttöaste, polttoainetehokas ajotapa, korkeampi biopolttoaineiden käyttöprosentti, sähköajoneuvojen käytön ja rautatiekuljetusten lisääminen, lentokuljetusten vähentäminen sekä energiatehokkaat rakennukset.