Vastuullinen työnantaja

PostNord Strålfors tarjoaa turvallisen ja mielekkään työympäristön. Näkemyksemme terveydestä on kokonaisvaltainen, ja siihen sisältyy fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

sustainability-11.jpg

Turvallisuuden tarkkailu

PostNord Strålfors käyttää kartoituksia ja riskianalyysejä hallitakseen ja vähentääkseen riskitekijöitä työympäristössä sekä estääkseen työtapaturmia ja sairauksia. Valvomme jatkuvasti jokaisen yksikön toimitiloja, koneita ja työpisteitä sekä suoritamme muita suojelutoimenpiteitä.

Työskentelyolosuhteet

Kaikilla työntekijöillämme on oikeus liittyä yhdistyksiin ja organisaatioihin sekä oikeus järjestäytyä ammattijärjestöihin. Kunnioitamme oikeutta työehtoneuvotteluihin ja työehtosopimusten allekirjoittamiseen. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n ydinsopimuksia on noudatettava, jos ne ylittävät kansallisen lainsäädännön määräykset.

Monimuotoisuus, tasa-arvoisuus ja osallisuus

PostNordin sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen tähtäävä työ perustuu näkemykseen, jonka mukaan erilaiset ihmiset edistävät työpaikan houkuttelevuutta ja dynaamisuutta. Jokaisella työntekijällä on oikeus tulla arvostetuksi. Ketään työntekijää ei saa vahingoittaa, syrjiä tai häiritä millään tavalla – mistään syystä tai missään olosuhteissa.

Move – Change for Diversity -aloitteen tarkoituksena on tuoda monimuotoisuuteen liittyvät teemat esille koko PostNord-konsernissa.

Sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämiseksi päätimme vuonna 2010, että vähintään 40 prosenttia PostNord-konsernin esimiehistä ja johtajista tulisi olla naisia. Vuonna 2017 PostNord Strålfors saavutti tämän tavoitteen. Se saavutettiin etsimällä työnhakijoita sekä sisäisesti että ulkoisesti ja pyrkimällä siihen, että jokaisen rekrytoinnin viimeisessä vaiheessa olisi sekä miehiä että naisia.